Tamil

வாழ்வின் ஒவ்வொரு முறையும் உங்களை தூக்கி எறிந்தவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள்

வாழ்வின் ஒவ்வொரு முறையும் உங்களை தூக்கி எறிந்தவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் அவர்கள் தான் உங்களை முளைக்க செய்தவர்கள்

வாழ்வின் ஒவ்வொரு முறையும் உங்களை தூக்கி எறிந்தவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் அவர்கள் தான் உங்களை முளைக்க செய்தவர்கள்
வாழ்வின் ஒவ்வொரு முறையும் உங்களை தூக்கி எறிந்தவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் அவர்கள் தான் உங்களை முளைக்க செய்தவர்கள்

குட்நைட் வாழ்த்து கவிதை வரிகள்

வகைகள்

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு