Tamil

போலியாக பேசுவது பிடிக்காது பொய்யாக பேசுவதும் பிடிக்காது

போலியாக பேசுவது பிடிக்காது பொய்யாக பேசுவதும் பிடிக்காது நான் நானாக இருப்பதால் என்னவோ என்னை பலருக்கு பிடிக்காது

போலியாக பேசுவது பிடிக்காது பொய்யாக பேசுவதும் பிடிக்காது நான் நானாக இருப்பதால் என்னவோ என்னை பலருக்கு பிடிக்காது
போலியாக பேசுவது பிடிக்காது பொய்யாக பேசுவதும் பிடிக்காது நான் நானாக இருப்பதால் என்னவோ என்னை பலருக்கு பிடிக்காது

குட்நைட் வாழ்த்து கவிதை வரிகள்

வகைகள்

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு