Tamil

பகல் முழுவதும் இமைத்து இமைத்து களைத்து போன இமைகளுக்கு

பகல் முழுவதும் இமைத்து இமைத்து களைத்து போன இமைகளுக்கும் சிறிது ஓய்வு கொடுப்போம்

பகல் முழுவதும் இமைத்து  இமைத்து களைத்து போன இமைகளுக்கும் சிறிது ஓய்வு கொடுப்போம்
பகல் முழுவதும் இமைத்து  இமைத்து களைத்து போன இமைகளுக்கும் சிறிது ஓய்வு கொடுப்போம்

குட்நைட் வாழ்த்து கவிதை வரிகள்

வகைகள்

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு